Hawk-suihkuharjoituskoneen lentoonlähtövalmisteluja

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.

Sotilasilmailuviranomainen antaa kansallista ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä sotilasilmailun lentoturvallisuuden varmistamiseksi.

Ajankohtaista:

16.2.2017

Suomalaiselle sotilasilmailulle tunnustus USA:sta

USA:n laivaston lentokelpoisuus- ja kyberturvallisuusdirektoraatti (Department of Navy Airworthiness and CYBERSAFE Directorate) on arvioinut suomalaisen sotilasilmailun lentokelpoisuusjärjestelmän.

​Arvioinnin tuloksena direktoraatti totesi suomalaisen sotilasilmailuviranomaisen täyttävän USA:n puolustushallinnon ulkomaiselle lentokelpoisuusviranomaiselle asettamat vaatimukset. Todistuksena tunnustuksesta Sotilasilmailun viranomaisyksikölle (SVY) luovutettiin 16.2.2017 allekirjoitettu sertifikaatti (Certificate of Recognition). Arviointi tehtiin vuonna 2016 Euroopan turvallisuusviraston (EDA) julkaisemia arviointikriteereitä (European Military Airworthiness Document EMAD R Recognition) noudattaen.

Arviointi tehtiin tässä vaiheessa yksipuolisena. USA:n sotilasilmailuviranomaiset arvioivat Suomen lentokelpoisuusjärjestelmän. Suomen sotilasilmailuviranomaisella on tarvittaessa mahdollisuus arvioida vastavuoroisesti USA:n sotilasilmailun lentokelpoisuusjärjestelmä.

USA:n puolustushallinto edellyttää vieraan maan lentokelpoisuusjärjestelmän arviointia, ennen kuin puolustushallinnossa työskentelevää henkilöstöä voidaan kuljettaa kyseisen maan ilma-aluksissa. Arviointia edellyttävä määräys annettiin jo vuonna 2013. Ennen sertifiointia suomalaisten sotilasilma-alusten lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät menettelyt on pitänyt selvittää joka kerta erikseen, kun on ollut tarve USA:n puolustushallinnon henkilöstön kuljettamiseen esimerkiksi yhteisiin harjoituksiin liittyen.

Navyn myöntämä tunnustus on voimassa neljä vuotta ja sen perusteella myös muut USA:n puolustushaarat (Army ja Air Force) hyväksyvät Suomen sotilasilmailun lentokelpoisuusmenettelyjen täyttävän USAn puolustushallinnon vaatimukset. Neljän vuoden kuluttua sertifikaatti uusitaan, mikäli suomalaiset lentokelpoisuusmenettelyt eivät oleellisesti ole muuttuneet. Sertifikaatin ehtojen mukaisesti Sotilasilmailun viranomaisyksikkö sitoutuu ilmoittamaan suomalaisessa lentokelpoisuusmenettelyissä tapahtuvista merkittävistä muutoksista Navyn lentokelpoisuusviranomaiselle.

Vastaava EMAD R -kriteereihin perustuva arviointi on yleisesti käytössä EDAn jäsenvaltioiden keskuudessa. On odotettavissa, että tarve eri maiden lentokelpoisuusmenettelyjen keskinäisiin arviointeihin lisääntyy. Sertifikaatin myötä Suomella on hyvät edellytykset vastata mahdollisiin arviointipyyntöihin sekä mahdollisuus myös toteuttaa arviointiprosessi vastavuoroisesti.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on Ilmavoimien esikunnan yhteydessä toimiva Suomen sotilasilmailuviranomainen. Sillä on Ilmailulaissa annettu itsenäinen toimivalta valvoa sotilasilmailun turvallisuutta ja antaa turvallisuuden varmistamiseksi sotilasilmailua koskevia määräyksiä. Yksikkö on perustettu vuonna 2006 ja sen julkaisemat sotilasilmailumääräykset (SIM) löytyvät myös Finlex-säädöskokoelmasta.

Euroopan turvallisuusviraston ohjauksessa on eurooppalaisten sotilasilmailun viranomaisten yhteistyönä tehty lentokelpoisuusmenettelyjä koskevien vaatimusten harmonisointityötä. Tämä on johtanut eurooppalaisten sotilasilmailun lentokelpoisuusvaatimusten julkaisemiseen (European Military Airworthiness Requirements, EMAR). Vaatimukset pohjautuvat vastaaviin siviili-ilmailussa noudatettaviin EASA-määryksiin, mutta niissä on huomioitu sotilasilmailun erityispiirteet ja toimintaedellytykset. Toisin kuin siviili-ilmailussa EMAR-vaatimukset eivät sellaisenaan ole valtiota sitovia, vaan kunkin maan on ne erikseen sisällytettävä eli implementoitava omiin kansallisiin määräyksiinsä. Suomessa tämä työ on parhaillaan käynnissä ja sen tuloksena EMAR-vaatimukset tullaan julkaisemaan kansallisina sotilasilmailumääräyksinä.
 

1.3.2017

SIO-To-Lt-007 julkaistu

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on julkaissut sotilasilmailun viranomaisohjeen
SIO-To-Lt-007, Sotilasilma-alusten sekä niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntä.
Ohje tulee voimaan 1.3.2017.