Hyppää sisältöön

Lockheed Martin F-35A Lightning II är Finlands nästa multirollflygplan

Flygvapnet
Utgivningsdatum 10.12.2021 14.37 | Publicerad på svenska 14.12.2021 kl. 13.03
Pressmeddelande
Lockheed Martin F-35A Lightning II ja Suomen nykyinen F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjä lentävät rinnakkain ja taustalla sinistä taivasta ja vaaleita pilvenhattaroita

Statsrådet har den 10 december 2021 bemyndigat Försvarsmaktens logistikverk att ingå ett upphandlingsavtal med Förenta staternas förvaltning om Finlands nästa multirollflygplan. Multirollflygplanet som ska ersätta Hornetmaterielens kapacitet är Lockheed Martin F-35A Lightning II.

I upphandlingen ingår multirollflygplanet 64 F-35A Block 4, en omfattande och mångsidig beväpning som är anpassad till våra förhållanden samt behövliga utbildnings- och underhållslösningar, andra anslutna system samt drifts- och servicetjänster till utgången av 2030.

I utvärderingen av anbudstävlan för HX-projektet uppfyllde F-35 kraven på beslutsområdena försörjningsberedskap, industriellt samarbete och kostnader. Vid en jämförelse av den militära kapaciteten var helhetssystemet F-35 det bästa. F-35:s strids-, spanings- och motståndsförmåga var bäst bland HX-erbjudandena.

Drifts- och underhållskostnaderna för F-35 ryms inom den givna kostnadsramen, och utvecklande under hela livscykeln är möjligt med Försvarsmaktens normala resurser. Under upphandlingsprocessen har man kunnat komma överens om flera ur Finlands synvinkel avgörande specialkrav på försörjningsberedskapen och om ett betydande industriellt samarbete som särskilt hänför sig till den självständiga funktionsförmågan under undantagsförhållanden.

F-35-programmet är multinationellt och plananvändargruppen bred. Systemet används i flera europeiska länder, såsom i Norge och Danmark i vårt närområde.

Den nuvarande Hornet-materielen tas enligt planerna ur bruk från och med 2025. De första finska F-35-jaktplanen tas i bruk av flygvapnet 2025 som en del av den utbildning för finländsk personal som ordnas i Förenta staterna. De första F-35-modellerna levereras till Finland 2026. I Finland ersätter F-35-systemet Hornet-materielen vid jaktplansflottiljerna under åren 2028 och 2030.

Anbudsförfarandet för HX-projektet

HX-projektet, som ska ersätta Hornets prestationsförmåga, inleddes 2015 genom försvarsministerns beslut och begäran om information som sändes därpå. Det egentliga anbudsförfarandet för HX-projektet inleddes 2018 genom att en preliminär anbudsförfrågan sändes till förvaltningarna i Storbritannien, Frankrike, Sverige och Förenta staterna. Målet med anbudsförfarandet var att tillsammans med varje anbudsgivare bygga upp en kravenlig helhetslösning som, i form av ersättare för Hornet-materielen, ska ha bästa möjliga kapacitet med tanke på det finska försvarssystemet på 2030-talet och under HX-systemets livscykel.

HX-projektets anbudshelheter byggde på följande jaktplanssystem: Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 och Saab Gripen.

Bedömningen av anbuden

Försvarsmaktens logistikverk mottog slutliga och bindande anbud av alla fem HX-leverantörer inom tidsfristen som ställts till utgången av april. Anbuden bedömdes i enlighet med HX-projektets anbudsbegäran, beslutsmodell och utvärderingsmanual för att få till stånd ett förslag till urvalsbeslut.

Anbudsförfarandet baserade sig på fyra beslutsområden: militär prestationsförmåga, försörjningsberedskap, industriellt samarbete och kostnader. När anbudsgivaren klarat beslutsområdena för försörjningsberedskap, industriellt samarbete och kostnader gick den vidare till den slutliga jämförelsen av militär kapacitet, där de lösningar som erbjöds rangordnades.

Försvarsmakten bedömde prestationsförmågan hos de erbjudna helhetslösningarna i tre faser utifrån de prestationsvärden som verifierats vid testtillfällen. I det sista skedet bedömdes effektiviteten hos varje erbjudet HX-systems militära prestationsförmåga i ett grundligt och utdraget simulerat krigsspel. Försvarsmaktens förslag till valet av system grundar sig på krigsspelsresultatet och en bedömning av systemets framtida utvecklingspotential. 

F-35-systemets framgång i anbudstävlan

I HX-anbudsförfarandet klarade F-35 beslutsområdena för försörjningsberedskap, industriellt samarbete och kostnader. Vid utvärderingen nådde F-35-lösningen i fråga om militär prestationsförmåga den största operativa effekten och den bästa utvecklingspotentialen.

Försörjningsberedskap

F-35-lösningen uppfyller kraven i fråga om Finlands nationella försörjningsberedskap. Systemets drift baserar sig på en av F-35:s globala underhållssystem omarbetad lösning som uppfyller de inhemska försörjningsberedskapskraven. De kritiska försörjningsberedskaperna byggs upp i Försvarsmaktens och den inhemska industrins organisationer. Lösningen inbegriper servicekapaciteter som byggs i Finland, sådana reservdelar och utbytesanordningar för undantagsförhållanden som uteslutande ska vara i Finlands nationella besittning samt deltagande i ett multinationellt servicenätverk.

Kostnader

F-35-lösningen var den mest kostnadseffektiva i förhållande till den givna budgetramen. F-35 var till anskaffningspriset det förmånligaste anbudet, beaktat till alla delar i det. Kostnaderna för drift och underhåll av systemet understiger den uppställda årliga kostnadsgränsen på 254 miljoner euro.  Det är möjligt att med Försvarsmaktens resurser driva och utveckla F-35 under hela dess livscykel.

Inget anbud var betydligt förmånligare i fråga om drifts- och underhållskostnader än de andra.

Industriellt samarbete

I fråga om industriellt samarbete uppfyllde F-35-anbudet kraven med avseende på kvalitet och innehåll. Fokus i det industriella samarbetet ligger på direkt industriellt samarbete, vilket skapar betydande självständiga försörjningskapaciteter. Lösningen skapar med tanke på försörjningsberedskapen en stark kompetens inom den inhemska industrin och är samhällsekonomiskt betydelsefull.

De viktigaste projekten inom det industriella samarbetet är den omfattande tillverkningen av främre flygkroppsdelar till F-35 i Finland också för andra användare, produktionen av komponenter samt utrustningens testnings- och underhållskapacitet. Finland erbjuds dessutom ett projekt för slutmontering av motorer för flygvapenplan.

Det industriella samarbetets beräknade direkta inhemska sysselsättningseffekt är 4500 årsverken och indirekta sysselsättningseffekt 1500 årsverken.

Ett avtal om industriellt samarbete ingås mellan försvarsministeriet, Lockheed Martin och motortillverkaren Pratt & Whitney.

Militär förmåga

Kapaciteten hos F-35-systemet var den som bland alternativen fungerade bäst i vår verksamhetsmiljö och motsvarade bäst de krav som ställts. Helhetssystemet och planets strids-, spanings- och motståndsförmåga var bäst. F-35 var det bästa i jämförelsen eller delade det bästa resultatet inom alla uppgiftsområden och fick det bästa totala resultatet. Med den föreslagna F-35-lösningen är det möjligt att uppfylla fastställda uppgifter på en tillräcklig nivå med beaktande av kraven i en framtida omvärld. Till det goda resultatet bidrog för sin del anbudets plan- och vapenantal. Kapaciteten kan tas i bruk inom den planerade tidsplanen. 

F-35-lösningen ger hela försvarssystemet en betydande prestationsförmåga och förbättrar försvarets preventiva förmåga. F-35A förmår att ta initiativ i kontraluftoperationer och att forma och dela den lägesbild och de måluppgifter som behövs, vilket gör att F-35 på bästa sätt kan stödja också land- och havsinsatser. F-35-jaktplanens påverkansförmåga i luften, på land och till sjöss var bäst i jämförelsen.  Smygegenskaper och andra egenskaper, såsom sensorer och nätverksverksamhet, stöder F-35-jaktplanens förmåga att klara sig i strider. Ett F-35-multirollflygplan har den största interna bränslekapaciteten och alla sensorer fast installerade, vilket innebär att separata målangivningssystem eller tilläggsbränsletankar inte behövs.

Den tekniska lösningen i fråga om F-35-systemet är hållbar och utvecklingspotentialen är bäst bland de lösningar som erbjudits. Utvecklingen av lösningen är tryggad under hela den planerade drifttiden fram till 2060-talet.

Upphandlingshelheten

Föremålet för upphandlingen är 64 F-35A-multirollflygplan i den nyaste Block 4-konfigurationen. Upphandlingen omfattar multirollflygplanens beväpning. F-35-anbudet innehöll följande typer av vapen: AMRAAM, Sidewinder, SDB I och II, beväpning inom JDAM-familjen, JSM och JASSM-ER. Vapenpaketet preciseras under upphandlingsprocessen med beaktande av bland annat tillgången till de nyaste vapentyperna och utvecklingen av verksamhetsmiljön. Vapenhelheten upphandlas under tiden projektfinansieringen kan användas, före utgången av 2035. Genom optimerad vapenupphandling maximeras systemets kapacitet i den finska verksamhetsmiljön och tryggas F-35-systemets livscykel så länge som möjligt. 

Upphandlingen och användningen av jaktplanssystemet är också förenad med en betydande mängd andra produkter och tjänster som skaffas samtidigt. Dessa är driftssystemet inklusive testutrustning, verktyg, utbytesanordnings- och reservdelstjänster samt informationssystem, utbildningssystem och utbildningstjänster, system för uppgiftsstöd och tillhörande tjänster samt administrationstjänster i anslutning till FMS-upphandlingsförfarandet hos Förenta staternas förvaltning.  I upphandlingshelheten ingår dessutom avgifter för underhåll av materiel för åren 2025–30.

Finansieringen av upphandlingen

HX-projektets totala finansiering ligger på 10 miljarder euro. Riksdagen har för jaktplansprojektet godkänt en beställningsfullmakt på 9,4 miljarder euro, genom vilken man ska skaffa ett system som ersätter Hornet, samt ett femårigt reservationsanslag på 579 miljoner euro. Med reservationsanslaget säkerställs att den upphandlade helheten kan tas i bruk som en del av det finska försvarssystemet.

För upphandlingsberedningen har det beviljats 21 miljoner euro åren 2016–2021.

Kostnaderna för upphandlingen

Värdet på den upphandling som nu görs uppgår till cirka 8,378 miljarder euro. Multirollflygplanens andel av summan är 4,703 miljarder euro och jaktrobotarna AMRAAM:s och Sidewinders andel 754,6 miljoner euro. Serviceutrustning, reservdelar och utbytesanordningar, utbildningsverktyg och andra system och tjänster som ska upphandlas samt underhåll för åren 2025–2030 kostar sammanlagt 2,920 miljarder euro.

I Finland byggs drifts-, flygplans- och lagerutrymmen samt rullbanekonstruktioner och annan infrastruktur för systemet som ska upphandlas. Ändringarna baserar sig på nationella och internationella säkerhetskrav. Kostnaderna för fastighetsbyggande, samordning av ledningssystem, följdverkningar av det industriella samarbetet, löneutgifter för personal och andra projektkostnader uppgår till sammanlagt 777 miljoner euro.

För senare avtal och avtalsändringar har det reserverats 823,8 miljoner euro. För att bygga upp en total prestationsförmåga allokeras finansieringen till upphandlingen av ett slutligt, optimerat vapenpaket och därigenom hanteras för sin del också kommande avtalsändringar. En del av beväpningen anskaffas senare anpassat till leveranstidpunkten för flygplanen.

Genomförandet av HX-projektet

Studier av utvecklandet av försvarssystemet, vilka ingår i försvarsmaktens strategiska planering, har visat att multirollflygplan har en väsentlig roll och ett stort ansvar i det försvarssystem som är anpassat till 2030-talets verksamhetsmiljö. HX-projektet har inrättats för att ersätta de nuvarande multirollflygplanen med nya och sedan 2015 har man i projektet arbetat för att hitta den bästa HX-lösningen för Finland.

Vid beredningen och utvärderingarna inom HX-projektet har man utnyttjat bästa möjliga nationella och internationella expertis. I arbetet har 100–200 personer med bred kompetens deltagit i olika skeden.

Huvudstaben leder framskridandet och kvalitetskontrollen av de projekt som ingår i utvecklingsprogrammen. Kvaliteten på HX-upphandlingsprocessen har verifierats genom intern och extern kvalitetssäkring. Deloitte Oy har varit extern kvalitetssäkrare. Den externa kvalitetssäkringens uppgift var att av en opartisk aktör som står utanför försvarsförvaltningen få en bekräftelse på att upphandlingsprocessen är opartisk, systematisk och spårbar. Dessutom har Statens revisionsverk i enlighet med sin granskningsplan granskat projektet och utfärdat de rekommendationer som det anser nödvändiga.

Ytterligare information:

Lauri Puranen, programchef, försvarsministeriet, tfn 0295 140 403

Kari Renko, ingenjörsgeneralmajor, Försvarsmaktens logistikverk, tfn 0299 800 (växel)

Juha-Pekka Keränen, brigadgeneral, Flygstaben, tfn 0299 800 (växel)


 

´