Hyppää sisältöön

Sotilasilmailun viranomaisyksikön tehtävät

Sotilasilmailun viranomaisyksikön tehtävät perustuvat ilmailulakiin (864/2014), lakiin puolustusvoimista (551/2007), lakiin sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta (526/2011) ja turvallisuustutkintalakiin (525/2011).

 

Sotilasilmailun viranomaisyksikön päällikkö päättää sotilasilmailuviranomaisen toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen ja päätösten antamisesta.

Sotilasilmailun viranomaisyksikön tutkimuspäällikkö valvoo sotilasilmailussa noudatettavan lentoturvallisuuden hallintajärjestelmän toimintaa. Viranomaisyksikön kanslia- ja tietopalvelut toimivat tutkimuspäällikön alaisuudessa.

Tekninen ja järjestelmäsektori kehittää ja ylläpitää sotilasilmailun teknillisiä järjestelmiä koskevaa sotilasilmailun viranomaistoimintaa. Sektori valvoo sotilasilmailun lentokaluston ja teknisten järjestelmien käyttöä sekä toiminnanharjoittajia, pitää sotilasilma-alusrekisteriä ja ohjaa toimintaa sotilasilmailun turvallisuuden kehittämiseksi. Sektorilla käsitellään kaluston tyyppihyväksyntään, ilma-alusten lentokelpoisuuteen sekä tyyppivastuu- ja huolto-organisaatioiden valvontaan liittyviä asioita. Toiminnallisesti sektorin asiantuntijuus jakaantuu lentokelpoisuuden, huoltotoiminnan ja lennonvarmistuksen osa-alueisiin.

Lentotoiminta- ja tukeutumissektori valvoo sotilasilmailun lentotoiminnan turvallisuutta, ilmatilanhallintaa ja operatiivista lennonvarmistusta. Sektorin toiminnot jakautuvat lentotoiminnan, ilmatilan sekä ilmaliikenteen ja tukikohtatoiminnan osa-alueisiin. Sektorin toiminnan tavoitteena on lentotoiminnan osa-alueiden turvallisuuden varmistaminen, jonka pohjalta luodaan edellytykset tehokkaalle toiminnalle.

Sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinta
Sotilasilmailussa tapahtuneet onnettomuudet ja vakavat vaaratilanteet tutkitaan turvallisuustutkintalaissa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Vastuu puhtaasti sotilasilmailussa tapahtuneiden onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden tutkinnasta on Sotilasilmailun viranomaisyksiköllä, jonka päällikkö asettaa kutakin tutkittavaksi määritettyä tapausta varten tutkintaryhmän.

Tutkimuspäällikkö toimii sotilasilmailun johtavana onnettomuustutkijana ja siten useimmiten myös sotilasilmailuonnettomuuden tutkintaryhmän johtajana. Tutkintaryhmän tehtävänä on selvittää onnettomuuden osapuolista riippumattomasti tapahtumaan johtaneet syyt. Sen tulee myös mahdollisuuksien mukaan tehdä suosituksia toimenpiteistä, joilla kyettäisiin tulevaisuudessa estämään vastaavanlaisen onnettomuuden tai vaaratilanteen syntyminen.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö tekee lopuksi päätöksen tutkinnan sekä sen tulosten perusteella käynnistettyjen toimenpiteiden riittävyydestä.
 

 
´