Hyppää sisältöön

Sotilasilmailun viranomaisyksikön laatupolitiikka ja tehtävät

Sotilasilmailun viranomaisyksikön tehtävät perustuvat ilmailulakiin (864/2014), lakiin puolustusvoimista (551/2007), lakiin sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta (526/2011) ja turvallisuustutkintalakiin (525/2011).

Laatupolitiikka

Viranomaistehtävässämme ymmärrämme työmme korkean laadun merkityksen päätehtävämme, sotilasilmailun turvallisuuden edistämisen toteutuksessa. 

Tehtäviemme toteutuksessa noudatamme prosessiohjaukseen perustuvaa toimintamallia, jolla lakien ja määräysten sekä asiakkaiden ja sidosryhmien asettamat vaatimukset ja odotukset saavutetaan. 

Yksikkömme laatupolitiikalla varmistamme keskeisten periaatteiden ja arvojemme, joita ovat puolueettomuus, vastuullisuus, ammattitaito sekä turvallisuus, toteutumisen kaikessa toiminnassamme. 
 
Keskeisiä periaatteita laatupolitiikan toteuttamisessa ovat:
•    johdon sitoutuminen laadun kehittämiseen  
•    koko yksikön sisäinen kehityshakuinen toiminta
•    sektorirajat ylittävä yhteistyö 
•    joustavien, yhtenäisten käytäntöjen rakentaminen ja standardointi 
•    lentoturvallisuuden painottaminen kaikessa toiminnassa.

Toimintajärjestelmällämme varmistamme tehtävien suorittamisen ja tavoitteiden saavuttamisen sekä toiminnan parantamisen kaikilla tasoilla. Laatupolitiikan riittävyys ja sopivuus arvioidaan vuosittain yksikön johdon katselmuksessa. 

Jokainen meistä vastaa itsensä kehittämisestä ja työnsä laadusta. Elinikäinen oppiminen ja hyvin tehty työ ovat tavoitteita toimintamme kaikilla tasoilla.

Tehtävät

Sotilasilmailun viranomaisyksikön päällikkö päättää sotilasilmailuviranomaisen toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen ja päätösten antamisesta.

Sotilasilmailun viranomaisyksikön tutkimuspäällikkö valvoo sotilasilmailussa noudatettavan lentoturvallisuuden hallintajärjestelmän toimintaa. Viranomaisyksikön kanslia- ja tietopalvelut toimivat tutkimuspäällikön alaisuudessa.

Tekninen ja järjestelmäsektori kehittää ja ylläpitää sotilasilmailun teknillisiä järjestelmiä koskevaa sotilasilmailun viranomaistoimintaa. Sektori valvoo sotilasilmailun lentokaluston ja teknisten järjestelmien käyttöä sekä toiminnanharjoittajia, pitää sotilasilma-alusrekisteriä ja ohjaa toimintaa sotilasilmailun turvallisuuden kehittämiseksi. Sektorilla käsitellään kaluston tyyppihyväksyntään, ilma-alusten lentokelpoisuuteen sekä tyyppivastuu- ja huolto-organisaatioiden valvontaan liittyviä asioita. Toiminnallisesti sektorin asiantuntijuus jakaantuu lentokelpoisuuden, huoltotoiminnan ja lennonvarmistuksen osa-alueisiin.

Lentotoiminta- ja tukeutumissektori valvoo sotilasilmailun lentotoiminnan turvallisuutta, ilmatilanhallintaa ja operatiivista lennonvarmistusta. Sektorin toiminnot jakautuvat lentotoiminnan, ilmatilan sekä ilmaliikenteen ja tukikohtatoiminnan osa-alueisiin. Sektorin toiminnan tavoitteena on lentotoiminnan osa-alueiden turvallisuuden varmistaminen, jonka pohjalta luodaan edellytykset tehokkaalle toiminnalle.

Sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinta
Sotilasilmailussa tapahtuneet onnettomuudet ja vakavat vaaratilanteet tutkitaan turvallisuustutkintalaissa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Vastuu puhtaasti sotilasilmailussa tapahtuneiden onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden tutkinnasta on Sotilasilmailun viranomaisyksiköllä, jonka päällikkö asettaa kutakin tutkittavaksi määritettyä tapausta varten tutkintaryhmän.

Tutkimuspäällikkö toimii sotilasilmailun johtavana onnettomuustutkijana ja siten useimmiten myös sotilasilmailuonnettomuuden tutkintaryhmän johtajana. Tutkintaryhmän tehtävänä on selvittää onnettomuuden osapuolista riippumattomasti tapahtumaan johtaneet syyt. Sen tulee myös mahdollisuuksien mukaan tehdä suosituksia toimenpiteistä, joilla kyettäisiin tulevaisuudessa estämään vastaavanlaisen onnettomuuden tai vaaratilanteen syntyminen.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö tekee lopuksi päätöksen tutkinnan sekä sen tulosten perusteella käynnistettyjen toimenpiteiden riittävyydestä.