Hoppa till innehåll

Den militära luftfartsmyndighetens uppgifter

Uppgifterna av Myndighetsenheten för militär luftfart baserar sig på luftfartslagen (864/2014), lagen om försvarsmakten (551/2007), lagen om utredning av militära luftfartsolyckor (526/2011) samt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

Chefen för myndighetsenheten för militär luftfart beslutar om meddelandet av rättsnormer och beslut inom den militära luftfartsmydighetens behörighetsområde.

Myndighetsenhetens forskningschef  övervakar funktionen av säkerhetsledningssystemet som används inom militär luftfart. 

Tekniska och systemsektorn utvecklar och bedriver militär myndighetsverksamhet som berör den militära luftfartens tekniska system. Sektorn övervakar användning av flygplan och tekniska system samt verksamhetsutövarna inom den militära luftfarten. Sektorn för även militärt luftfartygsregister samt leder verksamheten som syftar på att förbättra den militära luftfartens säkerhet. Sektorn behandlar ärenden som anknyter sig till materielets typgodkännande, luftfartygens luftvärdighet samt övervakning av typansvars- och underhållsorganisationer. Expertisen på sektorn består av tre funktionella delar: luftvärdighet, underhållsverksamhet och flygtrafiktjänst.

Sektorn för flygverksamhet  och flygbasbaserade system övervakar den militära flygverksamhetens säkerhet, luftrumsplanering och operativ flygtrafiktjänst.  Sektorns funktioner består av följande delar: flygverksamhet, luftrum samt flygledning och flygbasverksamhet. Sektorns mål är att trygga flygverksamhetens säkerhet på alla delområden och därigenom skapa förutsättningar för effektiv verksamhet.

Myndighetsenhetens kansli- och informationstjänster står under enhetschef.

Utredning av militära luftfartsolyckor

Militära luftfartsolyckor och allvarliga tillbud utreds enligt principerna i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser. Myndighetsenheten för militär luftfart ansvarar för utredningen av sådana olyckor och allvarliga tillbud som enbart gäller militär luftfart.

Chefen för enheten tillsätter en utredningskommission för varje utredning.

Forskningschefen är militärluftfartens ledande olycksutredare och fungerar oftast som chef för utredningskommissionen. Kommissionens uppgift är att utreda orsakerna som ledde till olyckan opartiskt och oberoende av de delaktiga parterna. Den ska även i mån av möjlighet ge rekommendationer om åtgärder med vars hjälp motsvarande olyckor eller tillbud skulle kunna förhidras i framtiden.

Myndighetsenheten för militär luftfart bestämmer till slut om de åtgärder som vidtagits med anledning av utredningsrapporten har varit tillräckliga.

´