Kontaktuppgifter

Karelens flygflottilj
PB 5 70901 TOIVALA
Keltuntie

Tfn 0299 800 (växel)

Varumottagning
Leppälammentie

E-post
kirjaamo.karlsto@mil.fi (kundtjänst)
karjalanlennosto@mil.fi

Post till beväringarna

Mottagare
Skyddskompaniet
PB 5 70901 TOIVALA

Beväringskommittén
www.vmtk.fi

Ledningen för Karelens flygflottilj

  • Kommendör överste Timo Herranen
  • Stabschef överstelöjtnant Timo Antikainen
  • Ledningens sekreterare Niina Rönkkö
  • Kommendant för garnisonen Siilinjärvi-Kuopio premiärlöjtnant Marko Leinonen

Information
Informationssekreterare Risto Hyvärinen
Telefon +358 299 230 273