Hoppa till innehåll

Du kan ge respons till flygvapnet om buller som förorsakas av flygverksamheten

Flygvapnets uppgift är att övervaka och försvara vårt lands luftrum. Utförandet av denna uppgift kräver modern utrustning och att verksamheten kan övas under alla förhållanden. De mest betydande miljöverkningarna från militär luftfart uppstår till följd av övningsverksamheten och den operativa verksamheten.

Vid flygvapnet förhåller vi oss ansvarsfullt till miljöfrågor och strävar efter att i mån av möjlighet begränsa belastningen på miljön. Då det gäller miljöärenden styrs flygvapnets verksamhet av miljölagstiftning och försvarsförvaltningens miljöpolitik. Till följd av den materiel som flygvapnet använder och uppgiftens natur är det inte alltid möjligt att till exempel undvika buller.

De bullerolägenheter som den militära luftfarten förorsakar strävar vi emellertid efter att på eget initiativ begränsa med hjälp av flygmetoder som minskar bullret och genom att planera verksamhetstiderna på så sätt, att störningen t.ex. inte infaller på natten.

Under krigsövningar och flygverksamhetsövningar kan flygverksamheten vara märkbart livligare än normalt. Det är också möjligt att vi använder landsvägsbaser och flygplatser, där vi inte i vanliga fall har verksamhet. I dessa situationer försöker vi minska de olägenheter som bullret förorsakar bl.a. genom aktiv informationsverksamhet. På flygvapnets webbplats samt via sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram) hittar du aktuell information om övningsverksamheten.

De aktiva luftrumsreservationerna för den dagliga flygverksamheten visas på Aviamaps-kartan.

Flygvapnets övnings- och utbildningsflygverksamhet äger huvudsakligen rum på en minimiflyghöjd på 300 meter. Under operativa flyguppdrag är också en lägre flyghöjd tillåten, ifall situationen eller uppgiften kräver det.

I frågor som rör buller som förorsakas av militär luftfart kan du kontakta försvarsmaktens telefonväxel 0299 800 eller skicka e-post till [email protected]. Samtalen förenas till flygvapnets luftoperationscenter.

´