Hoppa till innehåll

Satakunta flygflottilj i Birkala använder flygmateriel från hela flygvapnet. Flottiljen stöder flygvapnets strid genom understödjande flygverksamhet, forskning och utveckling samt tryggar luftoperationerna inom södra Finlands område genom att svara för flygbasernas beredskap.

Satakunta flygflottilj stöder på ett mångsidigt sätt försvarsmakten, krishanteringsoperationer, statsledningen och andra myndigheter genom stöd- och transportflygningar.

En del av flottiljens verksamhet innebär att utveckla luftkrigstaktiken och stridstaktiken och det sker i nära samarbete med universiteten, högskolorna och den teknologiska industrin. Genom testflygningar säkerställs utvecklandet av flygvapnets och arméns flygmateriel och ibruktagandet av nya system.

De militära objektens säkerhet inom området Birkaland hör också till flottijens dagliga uppgifter.

Flottiljen ger beväringar och reservister en omfattande utbildning och stöder den frivilliga försvarsutbildningen.

Satakunta flygflottiljs organisation och uppgifter

Till Satakunta flygflottilj hör tre truppenheter: flygstödsdivisionen, luftstridscentralen och flygteknikdivisionen. Till organisationen hör även signalteknikcentralen, skyddsenheten, underhållscentralen samt staben.

Flygstödsdivisionen opererar transport- och sambandsflygplan och flyger operativa, service-, stöd- och skolflygningar, som beställs av statsförvaltningen eller försvarsmakten. Divisionen stöder krishanteringsoperationer genom stödflygningar till internationella operationsområden.

Luftstridscentralen är expert på flygvapnets strid och en truppenhet som inriktar sig på att undersöka i huvudsak luftstrid och delvis även strid som förs i baserna samt på att utveckla prestationsförmågor som verksamhetsområdet kräver. Luftstridscentralen svarar för testflygningar och flygmaterielens operativa testning inom Flygvapnet. Luftstridscentralens uppgift är att skaffa in det kunskap som ledningen av både flygvapnets och armens luftfart behöver om stridssätt, taktik, flygmateriel, vapensystem och materiel.

Flygteknikdivisionen ansvarar för flygteknisk underhållsservice, såsom flygmaterielens regelbundna underhåll och reparationer samt dagliga granskningar för flottiljens alla flygplan. Flygteknikdivisionen är den enda organisationen inom Flygvapnet som har rätt att hantera Flygvapnets flygmateriel som inte är typgodkänd. Dessutom producerar eller organiserar flygteknikdivisionen alla flygbastjänster för flygverksamhet till alla Flygvapnets flygplan som använder baserna inom flygflottiljens verksamhetsområde.

Skyddsenhetens uppgift är att utbilda beväringar för olika uppgifter under undantagsförhållanden enligt flygvapnets stridssätt. Skyddsenheten svarar också för basens och hela garnisonens bevakning och den räddningsverksamhet som flygverksamheten förutsätter.

Signalteknikcentralen säkerställer flygvapnets strid i Södra Finland och svarar för användbarhet av flygflottiljens spanings-, övervaknings- och ledningssystem under såväl normala som undantagsförhållanden. Signalteknikcentralen underhåller och bygger olika signalsystem och -medel.

Underhållscentralen planerar, förbereder och ansvarar för generell underhållsservice i Birkala bas och i de flygbaser som ligger inom flygflottiljens verksamhetsområde. Underhållscentralen ansvarar för landtransporter och förrådsservice i Satakunta flygflottilj. Förrådsservicen används av personalen i hela Tammerfors garnison under såväl normala som undantagsförhållanden.

Staben består av administrativa och operativa avdelningen. Den administrativa avdelningen ansvarar för stödtjänster gällande personaladministration och personalens utbildning samt för intern och extern information. Den operativa avdelningen ansvarar för förberedelser och planering för undantagsförhållanden inom flygflottiljens verksamhetsområde, för åtgärder för flexibel reglering av beredskapen samt för planeringen av flygflottiljens verksamhet och ekonomiförvaltning.

Kommendör för Satakunta flygflottilj är överste Markus Leivo.

´