Hoppa till innehåll

Som beväring hos Satakunta flygflottilj

Skyddsenheten ansvarar för utbildningen av beväringar i Satakunta flygflottilj. Antalet beväringar hos skyddsenheten varierar mellan 180 och 240 personer.

Kontingentens målsatta beväringsnumerär är 165 (inkl. 5 kvinnor). Skyddsenhetens huvudsakliga utbildningsgren är infanteriet (skydds- och militärpolispluton). Plutonerna utbildas till att skydda Flygvapnets krigstida stridsbaser. Infanteriutbildningen är tufft men kul.

En del av beväringarna som rycker in i flygflottiljen utbildas till olika uppgifter inom basens underhåll. Satakunta flygflottiljens övningsområden inklusive skjutbanorna ligger i närheten av garnisonen. En del av stridsutbildningen samt stridsskjutningarna genomförs i Niinisalo.

Rekrytskedet räcker 6 veckor under vilket soldatens grundläggande färdigheter utbildas. Beväringarna väljs till olika utbildningsgrenar under rekrytskedet och tjänstgöringstiden fastställs. Dessa bestämmas i enlighet med trupproduktionsuppgiftens utbildningsgrenskvoter. Även beväringens personliga lämplighet för olika uppgifter beaktas. Kontingentens duktigaste och mest motiverade beväringar väljs till ledarutbildning.

Över hälften av beväringarna som rycker in i Satakunta flygflottilj beordras till utbildningsgrenar vars tjänstgöringstid är 347 dagar eller 255 dagar. Ledningsutbildningen (underofficerskurs, reservofficerskurs) samt en del av specialutbildningen inom underhållet sker i andra truppförbanden. Efter kurserna kommer beväringarna tillbaka till skyddsenheten. Efter specialutbildningsskedet inleds trupputbildningskedet under vilket skyddsplutonen övar i krigstida sammansättning.

Genom ansökan till flygvapnets specialtrupper kan du bli antagen till Satakunta flygflottilj som flygteknisk underofficerare eller E-förare. Beväringarna som rekryteras genom ansökan till specialtrupper rycker in i Luftkrigsskolan i Tikkakoski. Rekrytskedet och specialutbildningsskedet genomförs i Luftkrigsskolan. En del av beväringarna fullgör därefter resten av sin beväringstjänst i Satakunta flygflottilj.

Satakunta flygflottilj är en mycket populär tjänstgöringsplats då flottiljen är det enda truppförbandet i Birkaland som utbildar beväringar. Enligt slutundersökningarna för hemförlovade beväringar är Satakunta flygflottiljs beväringsutbildning av hög kvalitet och mycket motiverande. 
 

Beväringarnas utbildningsgrenar och tjänstgöringstider

Skyddsplutoner (ledare 347 dygn, manskapet 165 dygn, utbildning till att skydda Flygvapnets krigstida stridsbaser):

Utbildningsgrenens uppgifter är patrullchef, skyddsman, ordonnans, stridsräddningsman, skarpskydd och maskingevärsman. De flesta genomgår försvarsmaktens körtillståndsutbildning av klass B. De som utbildas till gruppchefer av skyddsgrupp genomgår underofficerskursen vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski. Plutoncheferna genomgår reservofficerskursen.

Militärpolispluton (ledare 347 dygn, manskapet 255 dygn, utbildning till att skydda Flygvapnets krigstida stridsbaser, mångsidigare utbildning till stridsuppgifter):

Militärpoliserna deltar i flygflottiljens dagliga vakttjänst enligt tjänstgöringslistan.

Utbildningsgrenens uppgifter är patrullchef, militärpolis, ordonnans, stridsräddningsman, skarpskydd och maskingevärsman. De flesta genomgår försvarsmaktens körtillståndsutbildning av klass B. De som utbildas till gruppchefer av militärpolisgrupp genomgår underofficerskursen vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski. Plutoncheferna genomgår reservofficerskursen.

Alla militärpoliser genomgår utbildning i användning av maktmedelredskap. Militärpolisutbildningen är till nytta i det civila t.ex. när man söker sig till Polisyrkeshögskolan eller andra yrken inom säkerhetsbranschen. 

I beväringsinfon (PDF 3.4 MB, öppnas i en ny flik) kan du läsa mera om bl.a. servicen inom Birkala bas och i närheten, soldathemmet, beväringskommittén och socialkuratorns tjänster samt om andra viktiga saker.

Motionsinstruktionen hjälper dig att klara militärutbildningen.

Planera allting väl i det civila livet innan tjänstgöringen! Kom ihåg att börja målmedveten konditionsträning före inryckningen!
 

´