Hoppa till innehåll

De slutliga anbuden i HX-jaktplansprojektet har anlänt

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 29.4.2021 13.10
Pressmeddelande
Hornet-hävittäjä rullaustiellä takaviistosta kuvattuna

Försvarsmaktens logistikverk har tagit emot slutliga anbud i HX-projektet från fem tillverkare av jaktplan. Nu kommer anbuden att bedömas i enlighet med HX-projektets anbudsförfrågan och beslutsmodell i syfte att utarbeta ett förslag till val av leverantör. Utvärderingen av anbuden blir klar hösten 2021. Statsrådet fattar under slutet av 2021 ett upphandlingsbeslut på framställning av försvarsministeriet.

I januari 2021 sände försvarsmakten en slutlig anbudsbegäran till förvaltningarna i Storbritannien, Frankrike, Sverige och Förenta staterna för att förmedlas vidare till de fem tillverkarna av multirollflygplan. De plantyper som är föremål för anbudsbegäran är Boeing F/A-18 Super Hornet (Förenta staterna), Dassault Rafale (Frankrike), Eurofighter Typhoon (Storbritannien), Lockheed Martin F-35 (Förenta staterna) och Saab Gripen (Sverige).

Försvarsmaktens logistikverk har inom tidsfristen som ställts till utgången av april mottagit slutliga och bindande anbud av alla fem HX-leverantörer. Anbudsgivarna har uppmanats lämna ett slutligt anbud i fråga om den helhetslösning och upphandlingshelhet som byggs runt varje alternativt multirollflygplan och där syftet är att ersättaren för Hornet-materielen har bästa möjliga kapacitet med tanke på det finska försvarssystemet. Anbudsgivarna har ombetts att inom ramen för den maximibudget som fastställts för projektet bygga upp en helhet i fråga om kapacitet som uppfyller kraven och som utöver flygplan även omfattar andra tekniska system, utbildningssystem, behövlig serviceutrustning, testanordningar och reservdelar samt vapen, sensorer och andra behövliga stödfunktioner per plantyp.

HX-projektets totala finansiering ligger på 10 miljarder euro. Riksdagen har för jaktplansprojektet godkänt en beställningsfullmakt på 9,4 miljarder euro, genom vilken man ska skaffa ett system som ersätter Hornet, samt ett femårigt reservationsanslag på 579 miljoner euro, genom vilket man ska säkerställa att den upphandlade helheten kan tas i bruk som en del av Finlands försvarssystem. För beredningen av upphandlingen har det beviljats 21 miljoner euro.

Leverantörernas HX-lösningar skiljer sig från varandra i fråga om kostnaderna för ibruktagande, byggnadsbehov och integrering i försvarssystemet. I den slutliga anbudsbegäran fastställdes därför en övre gräns för anbudspriset för varje anbudsgivare. I anbudsbegäran ingår likaså en reservation för senare upphandlingar och ändringar av kontrakt. Således är det leverantörsvisa pristaket för anbudspriset cirka 9 miljarder euro.

Bedömning av anbuden

Anbudstävlan i fråga om multirollflygplanen baserar sig på fyra beslutsområden: multirollflygplanens militära prestationsförmåga, försörjningsberedskap, industriellt samarbete och kostnader. Upphandlingens säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser bedöms utanför det egentliga anbudsförfarandet. Dessutom förutsätts att de kontraktsvillkor som framlagts av den HX-leverantör som föreslås bli vald är godtagbara.

Eftersom upphandlingen påverkar försvarsmaktens funktionsförmåga och avgör flygvapnets stridsförmåga ända till 2060-talet, bör upphandlingsbeslutet i första hand leda till att man väljer det system som till sin prestationsförmåga är bäst, inklusive stödjande element och utvecklingsförmåga under hela livscykeln och i framtiden.

Tillverkaren måste erbjuda lösningar gällande industriellt samarbete, vilka uppfyller kraven, samt ett underhållssystem som möjliggör verksamhet i undantagsförhållanden och en tillräckligt självständig funktionsförmåga som krävs för detta. Drifts- och underhållskostnaderna för det system som ska upphandlas ska täckas med medel ur försvarsbudgeten.

Då anbudsgivaren godkänns i beslutsområdena för försörjningsberedskap, industriellt samarbete och kostnader, går denna vidare till sista fasen av bedömningen av prestationsförmågan. Bedömningen av prestationsförmågan görs stegvis på basis av de erbjudna helheterna och på basis av prestandavärdena som verifierats vid provningar. I det sista skedet bedöms dem militära förmågans effektivitet hos varje kandidats HX-system genom ett långvarigt krigsspel. Försvarsmaktens förslag till valet av system grundar sig på krigsspelsresultatet och en bedömning av systemets framtida utvecklingspotential. Upphandlingsbeslutet fattas av statsrådet.

Ytterligare information

Lauri Puranen, programdirektör, försvarsministeriet, tfn 0295 140403

Kari Renko, ingenjörgeneralmajor, försvarsmaktens logistikverk, tfn 0299 800 (växel)

Juha-Pekka Keränen, brigadgeneral, flygstaben, tfn 0299 800 (växel)