Hoppa till innehåll

Officerare till nya uppgifter under sommaren

Försvarsmakten
21.5.2021 9.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster.

Överste Kari Kaakinen har beordrats till beredskapschef för Armén vid operativa avdelningen vid Arméstaben från och med 1.6.2021. Han tjänstgör för närvarande som biträdande kommendör för Pansarbrigaden. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef och sektorchef vid Huvudstaben samt i UNIFIL-operationen som kommendör för den multinationella stridstruppen (FINIRISHBATT). Kaakinen har studerat vid marininfanterikursen (USMCWAR) i Förenta staterna. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2017.

Till ny biträdande kommendör för Pansarbrigaden har beordrats överstelöjtnant Oula Asteljoki. Han tjänstgör för närvarande som stabschef vid staben för Kajanalands brigad.

Överste Hannu Teittinen har beordrats till utbildningschef vid utbildningsavdelningen vid Arméstaben från och med 1.8.2021. Han tjänstgör för närvarande som biträdande militärrepresentant vid Finland EU-representation i Bryssel. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet, kommendör för Västra Finlands signalbataljon vid Björneborgs brigad samt som biträdande avdelningschef vid Arméstaben. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2002 och han befordrades till överste år 2019.

Överste Vesa Valtonen har beordrats till kommendör för Björneborgs brigad från och med 1.7.2021. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på planeringsavdelningen vid Arméstaben Överste Valtonen tidigare tjänstgjort bland annat vid Försvarshögskolan, bataljonskommendör vid Karelska brigaden och som generalsekreterare för Säkerhetskommittén. Valtonen är doktor i militärvetenskap och docent vid Försvarshögskolan. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2004 och han befordrades till överste år 2018. Björneborgs brigads nuvarande kommendör, brigadgeneral Mika Kalliomaa blir 1.7.2021 rektor för Försvarshögskolan.

Överste Rainer Kuosmanen har beordrats till kommendör för Pansarbrigaden från och med 1.8.2021. Överste Kuosmanen tjänstgör för närvarande som biträdande kommendör för Gardesjägarregementet.  Han har under sin karriär arbetat främst med operativ planering och utvecklandet av specialtrupperna, bland annat vid Arméstaben. Han har verkat som bataljonskommendör vid Norra Karelens brigad. Kuosmanen har verkat i internationella krishanteringsuppdrag i Bosnien-Hercegovina samt som sambandsofficer i Förenta staterna. Kuosmanen befordrades till överste år 2017.

Till ny biträdande kommendör för Gardesjägarregementet har beordrats till överste Vesa Laitonen. Han tjänstgör för närvarande som chef för Markstridsskolans utbildningscenter. Tidigare har han tjänstgjort bland annat i krishanteringsuppdrag i Irak, sektorchef vid Arméstaben samt som avdelnings- och kurschef vid Markstridsskolan. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2002 och han befordrades till överste år 2020.

Dessutom har kommendören för försvarsmakten beordrat följande officerare till nya poster från och med 1.6.2021:

Överstelöjtnant Niclas von Bonsdorff har beordrats till chef för Försvarsmaktens internationella center. Han tjänstgör för närvarande som chef för Försvarshögskolans samhällskontakter.

Kommendör Sami Iso-Lauri har beordrats till stabschef för 2. Logistikregementet. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef på Huvudstabens operativa avdelning.

Överstelöjtnant Vesa Ryynänen har beordrats till stabschef för Försvarsmaktens forskningsanstalt. Han tjänstgör för närvarande som specialforskare på Försvarsmaktens forskningsanstalt doktrinavdelning.

Överstelöjtnant Jarmo Mattila har beordrats till huvudlärare vid Försvarshögskolans institution för Krigskonst. Han tjänstgör för närvarande som chef för operativa avdelningen vid Jägarbrigadens stab.

Från och med 1.7.2021:

Överstelöjtnant Ari Määttä har beordrats till chef för Södra Savolax regionalbyrå. Han tjänstgör för närvarande som Arméns beredskapschef på operativa avdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Tuomo Ahonen har beordrats till kommendör för Karelens artilleriregemente vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens operativa avdelning. 

Överstelöjtnant Kai Naumanen har beordrats till chef för Tavastlands regionalbyrå vid Pansarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som biträdande chef för Luftkrigsskolan vid Luftkrigsskolans stab.

Från och med 1.8.2021:

Överstelöjtnant Matti Honko har beordrats till stabschef för Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande i Natos högkvarter, på militärstabens operativa avdelning i Bryssel (NATO HQ, International Military Staff (IMS), Operations and Planning Division).

Överstelöjtnant Riku Mikkonen har beordrats till stabschef för Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som Arméns forskningschef på planeringsavdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Arto Hirvelä har beordrats till stabschef för Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid staben för Förenta staternas stab för krigsskådeplatser (LO/USCENTCOM/Tampa/USA).

Överstelöjtnant Jussi Puustinen har beordrats till avdelningsstabsofficer vid staben för Förenta staternas stab för krigsskådeplatser (LO/USCENTCOM/Tampa/USA). Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på Huvudstabens kommunikationsavdelning.

Kommendör Hannu Roponen har beordrats till biträdande avdelningschef för Huvudstabens kommunikationsavdelning. Han tjänstgör för närvarande som utbildningschef vid Sjökrigsskolans utbildningscenter.

Kommendörkapten Eero Kallio har beordrats till utbildningschef för Sjökrigsskolans utbildningscenter. Han tjänstgör för närvarande som chef för planeringssektorn på underhållsavdelningen vid Marinstaben.

Överstelöjtnant Teemu Kilpeläinen har beordrats till biträdande chef för Luftkrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som chef för forskningsgruppen på doktrinavdelningen vid Försvarsmaktens forskningsanstalt samt projektchef och sambandsofficer för Storbritanniens Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC).

Överstelöjtnant Inka Niskanen har beordrats till huvudlärare i flygkrigskonst på Försvarshögskolans institution för krigskonst. Hon tjänstgör för närvarande som kommendör för Jaktflygdivision 31 vid Karelens flygflottilj.

Kommendör Ville Vänskä har beordrats till kommendör för Sveaborgs kustregemente vid Kustbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som huvudlärare i marin krigskonst på Försvarshögskolans institution för krigskonst.

Kommendör Iiro Penttilä har beordrats till huvudlärare i marin krigskonst på Försvarshögskolans institution för krigskonst. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef för stridsmaterielsektorn vid Systemcentrets marinsystemavdelning.

Överstelöjtnant Ari-Matti Korhonen har beordrats till kommendör för Kajanalands jägarbataljon vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som chef för arméns operationscenter på operativa avdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Risto Kohonen har beordrats till kommendör för Satakunta jägarbataljon vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens planeringsavdelning. 

Överstelöjtnant Markus Ilonen har beordrats till chef för Logsitikskolan vid Staben för Försvarsmaktens logistikverk. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens logistikavdelning.

Major Iikka Nyman har beordrats till kommendör för Tavastlands pansarbataljon vid Pansarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som teamledare på operativa avdelningen vid Arméstaben.