Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Flygvapnet

Offertförfrågan i projektet gällande Hornets efterträdare sänds till alla jaktplanskandidater

Flygvapnet 24.4.2017 13.30
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk sände i april 2016 en begäran om information gällande upphandlingen av en efterträdare till Hornet-jaktplanen (HX-jaktplansprojektet) till regeringarna i fyra stater, vilka sände begäran vidare till luftfartsindustrin i sitt land. På begäran om information erhölls i november 2016 svar från fem flygplanstillverkare genom förmedling av regeringarna. Under detta år fortgår preciseringen av den information som begäran om information gav, och förfrågan om offert gällande en efterträdare till Hornet sänds våren 2018 via regeringarna i de fyra staterna till alla fem tillverkare.

HX Fighter ProgramSyftet med HX-jaktplansprojektet är att ersätta kapaciteten hos flygvapnets Hornet-jaktplan, som tas ur drift med början år 2025, med en lösning som baserar sig på ett multirollsjaktplan.

På begäran om information (Request for Information, RFI), som sändes till försvarsförvaltningarna i fyra länder, svarade BAE Systems (Eurofighter Typhoon) från Storbritannien, Dassault Aviation (Rafale) från Frankrike, Saab (JAS Gripen E) från Sverige samt Boeing (F/A-18 Super Hornet) och Lockheed Martin (F-35) från Förenta staterna.

I begäran om information presenterades för mottagarna scenarier som beskriver det finska luftförsvarets verksamhetsmiljö. Mottagarna av begäran ombads komma med lösningsmodeller för hur flygvapnets Hornet-multirollsjaktplans kapacitet kunde ersättas i uppdrag enligt scenarierna i den säkerhetspolitiska omgivningen efter år 2030.

De delområden som skulle granskas i svaren omfattade utöver luftfartygen bl.a. deras vapensystem, utbildningsutrustning, utbildning, ledningssystem samt de arrangemang som underhållet kräver.

De som besvarade förfrågan gavs också en möjlighet att föreslå lösningar där multirollsjaktplanens kapacitet kan kompletteras av t.ex. flera flygplanstyper eller obemannade luftfartyg.

Under vintern 2016–17 har försvarsförvaltningens experter preliminärt analyserat svaren, som omfattar tusentals sidor huvudsakligen sekretessbelagt material.

Tillverkarnas svar innehåller mångsidiga och omfattande lösningsförslag på de scenarier som försvarsförvaltningen har lagt fram. I alla svar anförs att Hornets kapacitet ska ersättas med lösningar som baserar sig på kapaciteten hos multirollsjaktplan. I svaren beskrivs också kontaktytorna mellan multirollsjaktplanen och olika typer av bemannade och obemannade luftfartyg i uppdrag som stämmer överens med scenarierna.

Jaktplanskandidaterna skiljer sig från varandra bl.a. vad gäller lösningar i fråga om tillämpningen av smygteknik och elektronisk påverkan. Varje kandidat kan integreras i flygvapnets övervaknings- och ledningssystem utan stora ändringar.

I utbildningssystemen utnyttjas de nuvarande utbildningslösningarna mera mångsidigt genom en kombination av virtuella och simulatorbaserade övningar och övningar med riktiga flygplan.

Utgående från en analys av svaren är det möjligt att fullt ut ersätta Hornet-multirollsjaktplanens kapacitet inom den kostnadsram på 7–10 miljarder euro som planerats för anskaffningen.

Utgående från de svar som getts kan alla jaktplanskandidaters drifts- och underhållskostnader finansieras med en försvarsbudget på nuvarande nivå.

Exakta jämförbara prisuppgifter för de olika plantyperna får man utgående från svaren på offertförfrågan. Då omfattar upphandlingen ett multirollsjaktplan och de kompletterande system, sensorer och annan uppdragsutrustning som gör det möjligt att operera jaktplanet samt de vapen som förutsätts för att den operativa driften ska kunna inledas.

Offertförfrågan sänds våren 2018

Svaren på begäran om information i HX-jaktplansprojektet utgör en god grund för att förbereda en omfattande och krävande offertförfrågan gällande en efterträdare till Hornet som svarar mot det finska försvarssystemets krav.

Analysen av kandidaterna i HX-projektet fortgår under år 2017, och då preciseras svaren på begäran om information i samverkan med jaktplanstillverkarna för att en officiell offertförfrågan ska kunna utarbetas.

I samband med detta skaffar försvarsförvaltningens representanter mera exakta uppgifter på svaren på begäran om information genom tester, provflygningar och simulatorflygningar i tillverkarländerna.

Vid preciseringen av begäran om information används också svaren på den begäran om information som Försvarsmaktens logistikverk sände i mars 2017 och som gällde vapen och yttre uppdragsutrustning till Hornets efterträdare.

Den officiella offertförfrågan (Request for Quotation, RFQ) gällande Hornets efterträdare sänds våren 2018 via regeringarna i de fyra staterna till alla fem flygplanstillverkare som besvarat begäran om information. Avsikten är att testningen av jaktplanskandidaterna i finska förhållanden ska inledas år 2019.

Det slutliga beslutet om vilken kandidat som ska väljas för att ersätta Hornet har man för avsikt att fatta år 2021. Valet görs utgående från fyra beslutsområden, vilka är multirollsjaktplanets militära förmåga, försörjningsberedskap och industriellt samarbete, livscykelkostnader samt upphandlingens säkerhets- och försvarspolitiska verkan.

Det nya multirollsjaktplanet tas i drift och Hornet-jaktplanet tas ur tjänstgöring åren 2025–30.

 

Mera information:

HX-projektets programdirektör Lauri Puranen, försvarsministeriet, tfn 0295 140 403
HX-projektledare överste Pasi Jokinen, flygvapnet, tfn 0299 800 (växel)