Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens tjänstesäkerhet förverkligas med rätt verksamhetsmetoder

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 13.12.2023 16.21
Pressmeddelande

Under den gångna hösten har det inträffat beklagliga olyckor inom Försvarsmakten, vilket har rapporterats i medierna.

Under normala förhållanden förbereder sig försvarsmakten för krigstida uppgifter i första hand genom utbildning och övningar som är så realistiska som möjligt. På basis av erfarenheterna av den ökade övningsverksamheten till följd av Natomedlemskapet, står sig beväringarnas utbildningsnivå väl i internationell jämförelse. Observationerna från kriget i Ukraina stöder uppfattningen att Försvarsmaktens utbildning är tidsenlig. På grund av verksamhetens krävande karaktär är beväringarnas och personalens arbets- och tjänstesäkerhet av högsta vikt inom försvarsmakten.

Syftet är att säkerställa tjänstesäkerheten genom olika säkerhetsföreskrifter, övervakning och inspektioner och på så sätt förebygga och förebygga olika skador, tillbud och olyckor. Målet är noll olyckor och en öppen och proaktiv rapporteringskultur. Tillbud kan dock inte förhindras helt och frågan om i synnerhet beväringarnas tjänstesäkerhet aktualiserats för allmänheten genom den senaste tidens olyckor.

De olyckor som inträffat under hösten är alla väldigt olika varandra. Varje fall prövas skilt för sig och betraktas också som en helhet. För att förhindra liknande olyckor är det mycket viktigt att bakgrunden till händelserna och orsakerna till dem utreds grundligt.

All personal ska förbinda sig till att främja säkra verksamhetssätt både som grupp och som individer

Nyckeln till att säkerställa arbets- och tjänstesäkerheten är rätt arbetssätt. Försvarsmakten arbetar kontinuerligt för att säkerställa att all personal har förbundit sig till att främja säkra verksamhetssätt både som enhet och som individer. Olycksobservationer, tillbud och olyckor rapporteras systematiskt av Försvarsmakten, och varje incident granskas ur arbets- och tjänstesäkerhetsperspektivet i det riskhanteringssystem som togs i bruk i fjol. Verksamheten har utvecklats i önskad riktning och antalet allvarliga olyckor har minskat varje år. Målet är att vidareutveckla arbets- och tjänstesäkerheten så att den motsvarar den föränderliga verksamhetsmiljön och framtida utmaningar både i Finland och utomlands.

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen, har beordrat kommendörerna för försvarsgrenarna och truppförbanden att se över de centrala principerna för tjänstesäkerheten vid de egna trupperna.

´