Hoppa till innehåll

Ilmavoimien F/A-18D Hornet

Flygstaben

Flygstaben, som ligger i Tikkakoski, fungerar som ledningsstab för flygvapnets kommendör. Staben ansvarar för ledningen av Finlands luftförsvar under normala förhållanden och i kristider.

Flygstaben bereder ärenden, som är av betydelse för hela flygvapnet, som kommendören beordrat, samt fördelar de resurser som uppdragen förutsätter. Staben samordnar flygvapnets samverkan med armén, marinen, Gränsbevakningsväsendet och olika myndigheter samt flygvapnets internationella samarbete i syfte att uppnå målen för det militära försvaret.

Dessutom ansvarar staben för ledningen av uppgifterna i anslutning till övervakning och tryggande av Finlands territoriella integritet och leder upprättandet av en lägesbild för luftförsvaret.

Flygstabens organisation

Flygstaben leds av stabschefen, vars ställföreträdare är flygvapnets operationschef.

I stabens organisation ingår kansliet, personalavdelningen, operativa avdelningen, underhållsavdelningen, ledningssystemavdelningen, flygsäkerhetsenheten, kommunikationscentret, den juridiska sektorn och luftoperationscentret.

Luftoperationscentret ansvarar för flygförsvarets operativa ledning

Luftoperationscentret är en enhet på avdelningsnivå som är underordnad stabschefen. Administrativt hör Luftoperationscentret till Flygstaben.

Luftoperationscentret fungerar som högsta ledningscentral för Finlands luftförsvar och ansvarar bl.a. för övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten vad luftrummet beträffar.

´